Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 157
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,656
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  Tips&Law
กฎกระทรวง : กำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
[9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6288 คน
                                                             
เล่ม   ๑๒๗  ตอนที่   ๓๕   ก               ราชกิจจานุเบกษา                            ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๓

 
                                                                 กฎกระทรวง
                   กำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
                                                                พ.ศ.  ๒๕๕๓

 
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธฺิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้

              ข้อ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้
             “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”  หมายความว่า  นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านการทำบัญชี  หรือให้บริการวิชาชีพบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙
             “ทุน”  หมายความว่า  ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด  ทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด 
ส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเงินที่ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือสมาชิกนำมาลงหุ้นในนิติบุคคลอื่น
             “รายได้”   หมายความว่า  รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการให้บริการด้านการสอบบัญชี
หรือด้านการทำบัญชี  หรือให้บริการวิชาชีพบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนด  โดยพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๙
            “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
             ข้อ  ๒  ในวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจดให้มี
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามของทุน  ณ  วันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักประกันมาพร้อมกับการยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี
            การเพิ่มทุนหรือลดทุนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระหว่างรอบปีบัญชีไม่กระทบต่อ
จำนวนหลักประกันที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้จดใหม่แล้วในรอบปีบัญชีนั้น  
            ข้อ  ๓  ประเภทของหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม  ได้แก่
            (๑)  เงินฝากสถาบันการเงินในประเทศประเภทฝากประจำตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
            (๒) บัตรเงินฝากซึ่งสถาบันการเงินในประเทศออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็น
หลักฐานการฝากเงินของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น
            (๓)  พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จำหน่ายในราชอาณาจักร
            (๔)  พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งขึ้น
            (๕)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
หลักประกันตามวรรคหนึ่งต้องปราศจากภาระผูกพัน
            ข้อ  ๔  จำนวนของหลักประกันตามข้อ  ๓  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ถือตามจำนวนเงิน
ที่ปรากฏในตราสารนั้น  ส่วนหลักประกันตามข้อ  ๓  (๕)  ให้ถือตามจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัันภัย
            ข้อ  ๕  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องดำรงหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคล
ที่สามตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ  
            ข้อ  ๖  ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจดให้มี
หลักประกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว้่ร้อยละสามของทุน  ณ  วันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  หรือของรายได้
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา  แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันต่อสภา
วิชาชีพบัญชี  
            ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของหลักประกันในระหว่างรอบปีบัญชี  ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีแจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
             ข้อ  ๗  การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันหรือการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของหลักประกันตามกฎกระทรวงนนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกำหนด
             ข้อ  ๘  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่จดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีอยู่แล้วก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องจัดให้มีหลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสามของทุน  ณ  วันสิ้นรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  หรือของรายได้รอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า  และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันต่อสภาวิชาชีพบัญชี  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  
             ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามวรรคหนึ่งประกอบกิจการไม่ถึงหนึ่งรอบปีบัญชี 
ต้องจดให้มีหลักประกันเป็นจำนวนไม่น่อยกว่าร้อยละสามของทุน  ณ  วันที่แจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชี
 
                                                      ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
                                                                        พรทวา  นาคาศัย
                                                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์


ทิปจาก บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
 
 

Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY