Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 122
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,621
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวสาร
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC
[9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6480 คน
สรุปสาระสำคัญของความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสำหรับสาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA)

วัตถุประสงค์ MRA
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบัญชีและยกระดับการให้บริการบัญชีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ

ขอบเขตงานบริการบัญชีภายใต้ความตกลงยอมรับร่วม (MRA)
กิจกรรมที่ิยู่ภายใต้การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์กลางรหัส 862 ขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมงานบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชีหรือผ่านการทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับในองค์กรวิชาชีพบัญชี
2. มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลในปัจจุบันเพื่อประกอบวิชาชีพบัญชีในแหล่งกำเนิด ซึ่งออกให้โดยองค์กรวิชาชีพบัญชี
3. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
4. ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกำเนิด
5. ได้รับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศแหล่งกำเนิดและไม่มีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน
นักบัญชีที่ต้องการจดทะเบียนเป็นนักบัญชีอาเซียน ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกำกับดูแลในแต่ละประเทศ

การเข้าไปประกอบวิชาชีพบัญชีในต่างประเทศ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียนสามารถไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ภายในประเทศผู้รับ และยังคงต้องรักษากฎระเบียบการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายในประเทศไทย

7 อาชีพที่มีข้อตกลงให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี
1. อาชีพวิศวกร (Engineer Services)
2. อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
3. อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)
4. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
5. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)
6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
7. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

จุดแข็งของแต่ละประเทศ

                                                       
BRUNEI                                                                                   CAMBODIA
- การเมืองค่อนข้างมั่นคงในอาเซียน                                                   - มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากเป็นอันดับ 2                                                   

                                                      
LAOS                                                                                     INDONESIA
- การเมืองมีเสถียรภาพ                                                                 - มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน
- อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ น้ำ และแร่ธาตุ              - มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียน

                                                     
MALAYSIA                                                                             MYANMAR
- มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิค                       - มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย
- มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค                     - มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

                                                     
SINGAPORE                                                                           PHILIPPINE
- รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอับดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก          - แรงงานทั่วไป มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- แรงงานมีทักษะสูง มีการศึกษาและภาษาดี                                       - สหภาพแรงงานมีบทบาทมาก

                                                     
THAILAND                                                                             VIETNAM
- เป็นศุนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน                  - มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง                       - การเมืองที่ค่อนข้างนิ่งและมีเสถียรภาพ

เปิดประตูสู่อาเซียน ด้วยคำทักทายของแต่ละประเทศ
BRUNEI         → ซาลามัด ดาตัง
CAMBODIA    → อรุณซัวซะเดย (เช้า), ทิวาซัวซะเดย (เย็น)
INDONESIA   → เซลามัทปากิ (เช้า), เซลามัทซิแอง (เที่ยง), เซลามัทซอร์ (เย็น), เซลามัทมายัม (ค่ำ)
LAOS           → สะบายดี
MALAYSIA    → ซาลามัด ดาตัง
MYANMAR    → มิงกะลาบา
PHILIPPINE   → กูมูสต้า
SINGAPORE  → หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน)
THAILAND    → สวัสดี
VIETNAM     → ซินจ่าว
(ข้อมูลจาก kapook.com)

ที่มา : บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY