Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 169
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,668
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวสาร
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘
[3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4897 คน
     โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ บังคับหลักประกัน กรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตโดยคำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหลักประกัน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
     อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
              “กรม” หมายความว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
              “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
              “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
              “คำขอ” หมายความว่า คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน
     ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
              ๔.๑ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ หรือผู้ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี (แล้วแต่กรณี) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
              ๔.๒ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหลักประกัน ที่ได้รับใบอนุญาตหรือ ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ อนุญาโตตุลาการ ผู้เชี่ยวชาญศาล (ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ผู้ประเมินหลัก ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ  ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้ประเมินวินาศภัย โดยต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
              ๔.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขากฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สิน จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง และต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาใดสาขาหนึ่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
     ข้อ ๕ นอกจากลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๕ (๑) ถึง (๗) แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
              ๕.๑ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้
              ๕.๒ กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรควบคุมวิชาชีพ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล
     ข้อ ๖ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับหลักประกันโดยผ่านการอบรมและทดสอบในหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด

ที่มา : บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY