Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 159
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,658
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  Tips&Law
สรุปเกณฑ์การวัดมูลค่า ณ วันที่จัดทำงบการเงิน
[20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 30287 คน

                                        สรุปเกณฑ์การวัดมูลค่า ณ วันที่จัดทำงบการเงิน              

    

ลำดับ สินทรัพย์ เกณฑ์ที่ใช้  

1.  เงินสด                                                                                                                                                                          ราคาทุนเดิม 
2.  เงินฝากธนาคาร
(ออมทรัพย์กระแสรายวันประจำ) 
                                                                                                                              ราคาทุนเดิม
3.  เงินลงทุนชั่วคราว:             
                                                                        3.1  หลักทรัพย์เพื่อค้า                                                                              มูลค่าที่จะได้รับ(มูลค่ายุติธรรม)            
                                                                        3.2  หลักทรัพย์เผื่อขาย                                                                            มูลค่าที่จะได้รับ(มูลค่ายุติธรรม)        
                                                                        3.3  ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด                                                     ราคาทุนตัดจำหน่าย            
                                                                        3.4  เงินลงทุนทั่วไป                                                                                    ราคาทุนเดิม   


 

4 .สินค้าคงเหลือ             
                                                                     4.1 สินค้าสำเร็จรูป                                                                                         ราคาทุนเดิมหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า            
                                                                     4.2 สินค้าระหว่างผลิต(งานระหว่างทำ)                                                        ราคาทุนเดิม หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า            
                                                                     4.3 วัตถุดิบ                                                                                                      ราคาทุนเดิม            
                                                                     4.4 วัสดุที่ใช้ในการผลิต                                                                                ราคาทุนเดิม     


 

5. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ             
                                                                   5.1 ที่เป็นเงินบาท                                                                                     มูลค่าที่จะได้รับ(ราคาทุน หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)            
                                                                   5.2 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                                                                   มูลค่าที่จะได้รับ (ราคาทุนปัจจุบัน หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                                                                        ราคาทุนเดิม    
7. เงินลงทุนระยะยาว:             
                                                                  7.1  หลักทรัพย์เผื่อขาย                                                                            มูลค่ายุติธรรม            
                                                                  7.2 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด                                                      ราคาทุนตัดจำหน่าย            
                                                                  7.3 เงินลงทุนทั่วไป                                                                                     ราคาทุนเดิม            
                                                                  7.4  เงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม                                                              ราคาทุนเดิมตามวิธีราคาทุน (COST)            
                                                                  7.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                                                          ราคาทุนเดิม


 

8. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                                      ราคาทุนเดิม   
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             
                                                             9.1 ที่ดิน                                                                                                 ราคาทุนเดิม หรือราคาที่ตีใหม่(ราคาทุนปัจจุบันหรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ)            
                                                             9.2 อาคารและอุปกรณ์                                                                          ราคาตามบัญชี (ราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม) หรือราคาที่ตีใหม่สุทธิ


10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                                                                                                                  ราคาตามบัญชี (ราคาทุน หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม) หรือราคาที่ตีใหม่สุทธิ      
11. สินทรัพย์อื่น ๆ                                                                                                                                             ราคาทุนเดิม 
12. สินทรัพย์ ที่ด้อยค่า                                                                                                                                    มูลค่าที่คาคว่าจะได้รับคืน  

 

 *** หมายเหตุ  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์             
 หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า             
 จะได้รับจากการใช้สินทรัพย์หรือ หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

         หนี้สิน เกณฑ์ที่ใช้

13. หนี้สินทั่วไปที่เป็นเงินบาท                                                                                                                      ราคาทุนเดิม            
14. หนี้สินที่ใช้เกณฑ์อื่นที่มิใช่ราคาทุนเดิม:             
            14.1 หนี้สินโดยประมาณ 
                      ระยะเวลาสั้น                                                                                                                                 มูลค่าที่คาดว่าต้องชำระ
                      ระยะเวลานาน                                                                                                                               มูลค่าปัจจุบันของ มูลค่าที่คาดว่าต้องชำระ
            14.2  หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ                                                                                                  ราคาทุนปัจจุบัน
  

ที่มาจาก:  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY