Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 85
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,584
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวสาร
สำนักงานประกันสังคมแจ้งแนวปฏิบัติผู้ประกันตนกรณีว่างงานหรือออกจากงาน
[29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5139 คน
สำนักงานประกันสังคมแจ้งแนวปฏิบัติผู้ประกันตนกรณีว่างงานหรือออกจากงาน

         
      
         สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งแนวปฏิบัติผู้ประกันตนหากถูกเลิกจ้างลาออกจากงาน หรือว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางาน ที่สำนักจัดหางานของรัฐฯ ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแจ้งเรื่องคุณสมบัติ
         
         ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขผู้ประกันตนขอรับสิทธิกรณีว่างงานต้องปฏิบัติ และมีคุณสมบัติดังนี้
          
         - ผู้ประกันตนในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานซึ่งส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูก  เลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม และยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน แต่ต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐฯ ทั่วประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานมีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่สำนักงานจัดหางานจัดหาให้ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ขอรับสิทธิกรณีว่างงานต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
         
           กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
          
           โดยเตรียมหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ที่สำคัญจะต้องแจ้งนายจ้างก่อน เพื่อขอหนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่น ตลอดจนนำไปสู่การพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย ทั้งนี้ ให้นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนไปด้วย
          อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ว่างงานที่ขอรับสิทธิกรณีว่างงานจะต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังนี้
          - ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
          - จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
          - ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
          - ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่เหตุอันควร
          - ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
          - ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
         
          ทั้งนี้ ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ และมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
         
          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า กรณีผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่ลูกจ้างเข้าทำงาน มิฉะนั้นจะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่แจ้งภายในกำหนด ในส่วนลูกจ้างเองหากกลับเข้าทำงานจะต้องแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมทราบทันที และไม่ต้องไปรายงานตัวที่กรมการจัดหางาน เพราะไม่ใช่บุคคลว่างงาน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายที่รายงานตัวเป็นเท็จ
         
         มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง


…………………………………….………………………………
ข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง / www.sso.go.th
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY