Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 155
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,654
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวสาร
หน้าที่ในการลงลายมือชื่อในแบบภาษีต่าง ๆ
[24 กันยายน 2556 13:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 35702 คน
หน้าที่ในการลงลายมือชื่อในแบบภาษีต่าง ๆ"ปกตินิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หน้าที่ในการลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ดังนั้นหน้าที่ในการลงลายมือชื่อในแบบภาษีต่าง ๆ เช่น

1. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30 ภ.พ.36

3. แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50


จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเช่นกันใช่ไหม หากมีการมอบหมายให้พนักงานฝ่ายบัญชีลงลายมือชื่อแทน ต้องมอบอำนาจกันด้วยหรือเปล่าหรือเป็นไปตามหน้าที่ หากมีผู้ลงลายมือชื่อแทน ในกรณีที่เป็นสำนักงานรับทำบัญชี บางครั้งลูกค้าไม่สะดวก อาจต้องลงลายมือชื่อแทน (แต่ไม่มีการมอบหมายกันเป็นลายลักษณ์อักษร) เพียงแจ้งลูกค้าว่า ลงลายมือชื่อแทน เมื่อลูกค้าอนุญาตจึงกระทำการแทน การกระทำการแทนเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิหรือเปล่า หากโทษใด ๆ (แต่ก็ไม่เคยเห็นสรรพากรปรับในกรณีเรื่องการลงลายมือชื่อเลยนะ)ดังนั้นเรียนสอบถามว่าการลงลายมือชื่อในแบบต่าง ๆ เหล่านี้

1. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30 ภ.พ.36

3. แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.50มีโทษหรือมีความผิดใด ๆ หรือไม่ผิดอย่างไรบ้าง ตามมาตราใด บ้างะต้องร่วมรับผิดกับผู้บริหารหรือเปล่าโดยเฉพาะแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นคดีอาญานะตามมาตรา 7 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า

"มาตรา 7 บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องทำยื่นนั้น ให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือชื่อ"

จากบทบัญญัติดังกล่าว อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้

1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดทำบรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่นซึ่งต้องทำยื่นนั้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อ

(1) กรณีบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ "กรรมการ" เป็นผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อ

(2) กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ "หุ้นส่วนผู้จัดการ" เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

(3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ให้ "ผู้จัดการ" เป็นผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อ

(4) กรณีสาขาของกิจการตาม (1) - (3) ข้างต้น ให้ "ผู้จัดการสาขา" เป็นผู้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อ


2. กรณีมีการมอบหมายให้พนักงานฝ่ายบัญชีลงลายมือชื่อแทน บุคคลผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1 ข้างต้น ต้องทำ "หนังสือมอบอำนาจ" ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทนเพียงครั้งเดียว หรือจำนวน 30 บาท กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทนมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงจะชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกรณีสำนักงานรับทำบัญชี ก็เช่นกัน หากในบางครั้งลูกค้าไม่สะดวก ก็ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เข่นเดียวกัน มิฉะนั้น จะถือเป็นการกระทำโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหมายถึง เอกสารทั้งหลายอาจกลายเป็น "โมฆะ" ใช้การไม่ได้ พาให้ต้องเสียเวลา และต้องรับโทษตามกฎหมาย กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น มาตรา 35 หรือมาตรา 90 แห่งประมวลรัษฎากร


การที่เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่เอาโทษ ไม่ได้หมายความว่า เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรดำเนินการให้ถูกต้องไว้ก่อน อันเป็นการป้องกันปัญหาไว้ดีกว่าแก้ไขปัญหา3. กรณีผู้บริหารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ยอมลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐาน ย่อมเป็นความผิดของผู้บริหารท่านนั้นเอาเอง โดยเฉพาะบทลงโทษทางอาญา
เผยแพร่บทความ โดย บริษํท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด


ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [24 กันยายน 2556 13:55 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY