Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,634
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  Tips&Law
หลักเกณฑ์ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ LTF และ RMF
[18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 29675 คน
เปรียบเทียบกองทุนหุ้นระยะยาว (Long term Equilty Fund/LTF) และ  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund/RMF)  
หลักเกณฑ์ LTF RMF
วัตถุประสงค์

- พัฒนาการลงทุนในตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ
    มากขึ้นในระยะยาว

- ส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการออมเงินไว้เผื่อสำหรับเกษียณอายุ

นโยบายการลงทุน
ของกองทุนการจ่าย
เงินปันผลและการขายคืน
หน่วยลงทุน

 

- กองทุนรวม LTF ต้องลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
65% ของมูลค่าสินทรัพย์

 - จ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมมากขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

 - กำหนดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

-กองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความเหมาะสมและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

-ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

-สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อใดก็ได้

เงื่อนไขเพื่อรับ
สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้

- ลงทุนระยะยาว 5 ปีภาษีขึ้นไป
(เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย)

 - ไม่ต้องลงทุนติดต่อกันทุกปี

 - ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเงินลงทุนขั้นต่ำและอาจได้รับเงินปันผล

 

-ลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีและอายุ
55ปี(เว้นแต่ทุพพลภาพหรือตาย)

-โดยปกติต้องลงทุนติดต่อกันทุกปี และสามารถระงับการซื้อได้ปีเว้นปี

-เงินลงทุนขั้นต่ำ 3%ของเงินได้ หรือ 5000 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าและต้องไม่ได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน และไม่กู้ยืมจากกองทุนที่ได้ลงทุนไว้

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ที่ผู้ลงทุนได้รับ

-นำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนจำนวนไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี แต่ไม่เกิน 500000 บาท ไปหักจากเงินได้ในปีภาษีนั้น โดยแยกวงเงินต่างหากจากเงินลงทุนใน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข.

-เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี (แต่สำหรับส่วนที่เกิน 500000 บาทไม่สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ถ้ามีกำไรส่วนเกินทุน)

-กรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 5ปี ต้องคืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนเฉพาะรายการ (ปี)ที่ขายคืนบวก เงินเพิ่มจากหลักเกณฑ์ โดยรายการขายคืนใช้ระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)และเสียภาษีเงินได้จากกำไร ส่วนเกินทุน

-นำเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนจำนวนไม่เกิน 15% ของเงินได้ต่อปี (เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. ต้องไม่เกิน 500000 บาท) ไปหักจากเงินได้ในปีภาษีนั้น

-เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี (แต่สำหรับส่วนที่เกิน 500000บาทไม่สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ถ้ามีกำไรส่วนเกินทุน)

-กรณีขายคืนหน่วยลงทุนโดยลงทุนน้อยกว่า 5ปีต้องคืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนย้อนหลัง 5 ปี และเสียภาษีเงินได้จากกำไรส่วนเกินทุน

     

แหล่งที่มา:  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย  จำกัด
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
การซื้อ LTF หากปีที่แล้วซื้อและยื่นลดหย่อนเรียบร้อย
และไม่คิดจะซื้อเพิ่มเพื่อการลดหย่อนอีกต่อไป
ดังนั้นในปีปฏิทินที่ 5 สามารถขายคืนทั้งหมดได้ใช่ไหม
แล้วหากจะขายคืนก่อนกำหนดได้หรือไม่
ชื่อ : Kwan    วันที่ : 22 มิถุนายน 2554 14:23 น.
IP : 202.183.197.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
LTF ขายคืนก่อนกำหนดได้ครับ แต่ต้องคืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนด้วยเช่นกัน
ชื่อ : Bank    วันที่ : 30 สิงหาคม 2555 15:19 น.
IP : 202.28.9.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
การหักลดหย่อนจากการซื้อ LTF ที่หักจากเงินได้ 15% ของปีภาษีนั้น หมายถึงเงินได้ทุกประเภทหรือเปล่าคะ ถ้ามีรายได้จากค่าเช่านอกเหนือ
จากเงินเดือนก็มาร่วมแล้วคิด 15% ถูกต้องหรือเปล่าคะ
ชื่อ : ทิพย์    วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2555 10:35 น.
IP : 202.176.90.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าขายบางส่วนก่อนลดหย่อนภาษี ที่เหลือเอาไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ได้จำนวนเท่าไหร่
ชื่อ : tim   E-mail : wantnee2012@yahoo.com    วันที่ : 5 ธันวาคม 2555 16:51 น.
IP : 223.205.244.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
ชื่อ : sompong    วันที่ : 23 ธันวาคม 2555 22:27 น.
IP : 125.24.71.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
* ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ผู้ลงทุนจะเสียภาษีน้อยลงก็ต่อเมื่อ เป็นผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาคทั้งปี สูงกว่า 80,000 บาท และมีเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. ในปีนั้นๆ น้อยกว่า 295,000 บาท

และมีเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. ในปีนั้นๆ น้อยกว่า 295,000 บาท หมายถึงอะไรคะ คือถ้าเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว แล้วซื้อกองทุน Ltf นี้ เงินที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีนั้น ต้องน้อยกว่า 295,000 บาท ถึงจะลดภาษีได้หรือคะ แล้วจะเสียภาษีน้อยลงอย่างไรคะ แล้วถ้ามากกว่า 295,000 บาท ล่ะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ชื่อ : ปิยานุช    วันที่ : 9 มกราคม 2556 13:32 น.
IP : 58.10.6.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
RMF ตามเงื่่อนไขแล้ว ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี หรือปีเว้นปี อยากทราบว่าถ้ากรณีลาออกก่อนอายุ 55 ปี และไม่ได้ทำงานแล้ว ยังต้องซื้อ
RMF อีกหรือเปล่า และผิดเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าไม่ได้ซื้อ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ชื่อ : สมพิศ   E-mail : arma.ud@hotmail.com    วันที่ : 28 พฤษภาคม 2556 12:53 น.
IP : 58.9.229.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
ไม่มีคำตอบ
ไปหาที่ google ดีกว่า
ชื่อ : นก    วันที่ : 20 กันยายน 2556 11:48 น.
IP : 115.87.45.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
LTF ลดหย่อนได้เฉพาะปีที่ซื้อ ถูกต้องมั้ยค่ะ (ไม่สามารถลดในปีที่ถือสิทธิ 5 ปีจนกว่าจะขาย)
ชื่อ : หทัยชนก    วันที่ : 17 มกราคม 2557 15:43 น.
IP : 210.160.8.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
Ltf ใช้ลดหย่อนได้เฉพาะปีที่ซื้อใช่ใหมครับ
ชื่อ : bangbmw318i@gmail.com   E-mail : bangbmw318i@gmail.com    วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 07:54 น.
IP : 49.229.64.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY