Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 137
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,974,636
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
15 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
  ข่าวสาร
แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ็บจากงานก็ไม่ต้องกังวล
[29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2290 คน
             ประกันสังคม แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ็บจาก งานก็ไม่ต้องกังวล มีกองทุนเงินทดแทนพร้อมให้การคุ้มครองดูแลรักษา

        
       
              ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง  (Passport) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
         
           ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง จะมีกองทุนเงินทดแทนจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที และต้องแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน ส่วนลูกจ้างสามารถแจ้งเรื่องขอรับเงินทดแทนเองได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างตามสิทธิที่กำหนดในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
         
         ในกรณีดังกล่าว หากนายจ้างมีแรงงานต่างด้าว เช่น เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนายจ้างนำส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างสามารถรับเงินทดแทนได้ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจัดแบ่งแรงงานต่างด้าวที่ได้รับความคุ้มครองออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
          1. แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
          2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) และใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
          3. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แต่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับจ้างทำงานเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ซึ่งยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้  หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ขอให้ญาติรีบแจ้งการแจ้งการประสบอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่รับจ้างทำงานโดยตรงเป็นจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานได้รับ
         
           เลขาธิการฯ กล่าวชี้แจงกรณีแรงงานต่างด้าวไม่ได้ทำงานในประเทศไทยจนสิ้นอายุขัยพอที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเสียชีวิต ส่วนใหญ่ทำงาน 3-4 เดือนก็มีการย้ายงานทำให้นายจ้างส่วนใหญ่รับไม่ไหวที่จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม จึงได้ปรับลดราคาบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมนั้น ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้างร้อยละ 5 และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเพิ่มอีกร้อยละ 2.75 จะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ไม่ได้คุ้มครองเพียงแค่กรณีเจ็บป่วยและประสบอันตรายเพียงอย่างเดียว และหากลูกจ้างมีการเคลื่อนย้ายที่ทำงานสิทธิฯ ดังกล่าว ก็ยังคงติดตัวไปด้วย กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิสามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเงินบำเหน็จบำนาญคืนได้ถึงแม้ลูกจ้างจะกลับประเทศไปนานแล้วก็ตาม
         
      มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ( เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง )

---------------------------------------------------
ข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY