Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 950
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,131,580
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ข่าวสาร
กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561
[26 กันยายน 2561 10:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1052 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 41/2561 วันที่แถลงข่าว 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
อ่านรายละเอียด...
กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
[23 เมษายน 2561 09:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2008 คน

กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร้อมคํารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด พ.ศ. 2561 
อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560
[5 กันยายน 2560 09:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2784 คน

ตลอดปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัท รัชพร กับโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในหัวข้อ
1.เส้นทางสู่ความสำเร็จนักบัญชีมืออาชีพ
2.การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
3.อบรมและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานจริง (Simulation) การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ด้วยความร่วมมือกับ
1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญสุวรรณภูมิ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(สมุทรปราการ)
5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการบัญชีชี้ช่องรวย

ผลจากการที่ไปเสวนามา น้องๆ นักศึกษาแทบทุกสถาบัน ตอบรับกับโครงการ Young & Smart Accountants เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมในทุกๆ ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จริง ทำให้คาดว่า ทุกคนที่ได้ผ่านโครงการนี้ เป็นนักศึกษาที่มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพบัญชีมากขึ้น และสามารถนำวิชาความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติงาน และจะทำให้ประเทศมีรากฐานของนักบัญชีที่มีคุณภาพต่อไป จึงขอขอบคุณกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มา ณ โอกาสนี้ ที่จัดโครงการดีๆ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีสำหรับทุกสถาบัน.

อ่านรายละเอียด...
ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์
[16 ธันวาคม 2559 14:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3442 คน

ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ เรื่องการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้ในการนำส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม
อ่านรายละเอียด...
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559
[15 ธันวาคม 2559 21:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 20540 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 
ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการที่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีตามมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 (วันที่ 14 ธ.ค. 59 – วันที่ 31 ธ.ค. 59)
อ่านรายละเอียด...
มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs
[18 มกราคม 2559 16:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5133 คน

มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
  • - หลักการ
  • - พระราชกำหนด
  • - พระราชกฤษฎีกา
  • - คำชี้แจง
  • - สรุปคำชี้แจง
อ่านรายละเอียด...
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC
[9 ธันวาคม 2558 14:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7063 คน

สรุปสาระสำคัญของความตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนสำหรับสาขาบริการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition Arrangement - MRA)
อ่านรายละเอียด...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘
[3 ธันวาคม 2558 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5371 คน

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน กรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาต
อ่านรายละเอียด...
รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว
[3 ธันวาคม 2558 08:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5530 คน

กรมสรรพากรได้ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร โดยได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี
อ่านรายละเอียด...
มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้
[2 ธันวาคม 2558 16:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5523 คน

กรมสรรพากรแจ้งย้ำให้เก็บใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีค่าซื้อแพคเกจทัวร์ หรือค่าที่พักโรงแรมจาการท่องเที่ยวในประเทศไทย นมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษี
อ่านรายละเอียด...
การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
[2 ธันวาคม 2558 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4364 คน

ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ ดังนี้
อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมเพื่อสังคม
[2 ธันวาคม 2558 13:58 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4463 คน

ตลอดปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา บริษัท รัชพร กับโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)"
อ่านรายละเอียด...
ตารางสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่มิใช่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและ ภาษีที่หักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทต่างประเทศ
[6 พฤศจิกายน 2557 23:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4055 คน

อ่านรายละเอียด...
มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
[6 พฤศจิกายน 2557 23:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3237 คน

อ่านรายละเอียด...
สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ Update รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน
[3 ตุลาคม 2557 00:50 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2952 คน

อ่านรายละเอียด...
สำนักงานประกันสังคมแจ้งแนวปฏิบัติผู้ประกันตนกรณีว่างงานหรือออกจากงาน
[29 มิถุนายน 2557 23:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5657 คน

อ่านรายละเอียด...
แจงให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เจ็บจากงานก็ไม่ต้องกังวล
[29 มิถุนายน 2557 23:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2500 คน

อ่านรายละเอียด...
แนวปฏิบัติตามประมวลรัษฏากรเกี่ยวกับภาระภาษีการขนส่งระหว่างประเทศ
[11 กุมภาพันธ์ 2557 14:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7381 คน

อ่านรายละเอียด...
แจ้งอัตราเงินสมทบปี 57 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายละ 5 %
[29 มกราคม 2557 10:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4354 คน

อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ถึง 31 ม.ค. 2558
[29 มกราคม 2557 10:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6435 คน

อ่านรายละเอียด...
สารพัดเทคนิค กลโกงคืน "แวต"
[30 กันยายน 2556 14:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12907 คน

ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากการส่งออก เนื่องจากสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ เพราะการส่งออกภาษีเป็น 0% อยู่แล้ว หรือบางกรณีจะเป็นการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เพื่อหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี หรือกรณีที่บริษัทมีกำไรสูงก็จะสร้างค่าใช้จ่ายเท็จขึ้นมา
อ่านรายละเอียด...
สรรพากรย้ำเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2556
[25 กันยายน 2556 11:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4654 คน

กรมสรรพากรย้ำเตือนบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการพาณิชย์ให้เร่งทำการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ซึ่งจะหมดเขตยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
อ่านรายละเอียด...
ฟัน 18 บิ๊ก สรรพากร
[25 กันยายน 2556 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10694 คน

พันโกงแวต 4 พันล้าน สอบผิดวินัยร้ายแรง อธิบดีโต้เป็นที่ระบบ
อ่านรายละเอียด...
หน้าที่ในการลงลายมือชื่อในแบบภาษีต่าง ๆ
[24 กันยายน 2556 13:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 41508 คน

การที่เจ้าหน้าที่สรรพากรไม่เอาโทษ ไม่ได้หมายความว่า เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรดำเนินการให้ถูกต้องไว้ก่อน อันเป็นการป้องกันปัญหาไว้ดีกว่าแก้ไขปัญหา
อ่านรายละเอียด...
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเริ่มปีภาษี 2556
[23 กันยายน 2556 16:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9798 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างพระราชบัญญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามมตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อรัฐสภา
อ่านรายละเอียด...
   1 2 3

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY