Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,004
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,131,634
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 จัดอบรมสมนา


 
การอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง ”มาตรฐานบัญชี”

หลักการ และเหตุผล

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับแล้วประกอบกับจำเป็นต้องปรับปรุงหรือจัดทำมาตรฐานการบัญชี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับตลอดจนประเด็นพิจารณาหรือปัญหาในทางปฏิบัติ และเรื่องที่นักบัญชีควรทราบและถือปฏิบัติในการบันทึกและเปิดเผยรายการทางบัญชี

วัตถุประสงค์ของโครงการประสงค์

1. เพื่อให้นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และที่จะนำมาบังคับใช้ในระยะอันใกล้
2. เพื่อให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชีได้ด้วยความมั่นใจ
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงินโดยทั่วไป

วิธีการสัมมนา

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับ
2. ประเด็นสำคัญและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีแต่ละฉบับ
3. กรณีตัวอย่างในทางปฏิบัติหรือ Workshop
4. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชี
5. ถาม/ตอบปัญหาและข้อสงสัย

วิทยากรโดย

• อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
กรรมการผู้จัดการบริษัท รัชพร ออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

• อาจารย์ ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์
กรรการผู้จัดการบริษัท รัชพร การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
ที่ปรึกษาบริษัท รัชพร ออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด ฯลฯ


การอบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การภาษีอากร”

หลักการ และเหตุผล

งานวิชาชีพบัญชีของผู้มีหน้าที่ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ อันมีผลกระทบต่อสัคมในส่วนรวม ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีในยุคปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพนอกเหนือจากประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการปฏิบัติงานจริง ด้วยการพัฒนาความรู้ในหลายแขนงสาขาวิชา อาทิเช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายภาษีอากร การสอบบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี เป็นต้น จากการเข้ารับอบรมกับหน่วยงานภายนอกหรือภายในองค์กร การศึกษาต่อระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ การเป็นอาจารย์หรือวิทยากรหัวข้อทางการบัญชี การเขียนตำราหรือหนังสือทางการบัญชี หรือการศึกษาด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้ก้าวทันภาพรวมของการวางแผนภาษีอย่างครบวงจร
3. เพื่อให้กิจการเสียภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
4. เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้แก่นักบัญชีและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย

• อาจารย์ ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา
กรรการผู้จัดการบริษัท รัชพร ออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

• อาจารย์ ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์
กรรการผู้จัดการบริษัท รัชพร การบัญชีและภาษีอากร จำกัด

• อาจารย์ ดร.เกตุจันทร์ฑา ศรีวะรมย์
ที่ปรึกษาบริษัท รัชพร ออดิตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด


หมายเหตุ : การสัมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ : 02-949-6215
แฟกซ์ : 02-949-6629
อีเมลล์ : rpacc.inhouse@gmail.com 

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY