Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,016
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,131,646
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 บริการอื่นๆ


 
บริการ Work permit และ VISA สำหรับชาวต่างประเทศ (การต่อใบอนุญาตทำงาน)

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ดังนี้

(1) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับดังนี้
1. แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
2. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมสำเนา
3. หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
4. เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน(ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว(ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

1. สถานประกอบการเอกชน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทยและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตาม พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
- บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

2.โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัย
- หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
- สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู(สข.11) และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู(สข.18)
- สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

3.หน่วยงานราชการ
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชนโดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน

4.มูลนิธิ หรือสมาคม
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

(2) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA
คือ การต่ออายุการอนุญาตที่ให้ตามกำหนดของ VISA ล่าสุด ซึ่งมีระยะเวลาต่างจากกำหนดการครบรอบปีการทำงาน (ครั้งแรกระบุไว้ในหน้า 5 หลังจากนั้นจะระบุไว้ใน “วงเล็บ” ในหน้าต่อายุ) มากกว่า 60 วัน โดยให้ยื่นขอต่ออายุ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ 1- 10 หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวและใช้หลักฐานเอกสาร ดังนี้
1. แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
2. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมสำเนา
3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ไม่เกิน 6 เดือน)
5. หนังสือมอบอำนาจจากต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

(1) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง
(2) สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้
- เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
- เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


โทรศัพท์ : 02-949-6215
แฟกซ์ : 02-949-6629
อีเมลล์rpacc.inhouse@gmail.com 

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY